חוזר 2 2015: גילוי מרצון, הבחירות ושאר ירקות

א. גילוי מרצון

משרדנו מצא לנכון את לקוחותינו וידידינו לעדכן בהוראת השעה של רשות המיסים בדבר גילוי מרצון של יחידים, עוסקים ובעלי תפקידים שעברו עבירות על חוקי המיסים.

רשות המיסים מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד מי שיבצע גילוי מרצון ועמד בתנאי ההליך.

מלבד המסלול הרגיל שעודכן והחליף את הנוהל מיום 10.4.05, נקבעו גם שני מסלולים כהוראת שעה למשך שנה בלבד, עד יום 6.9.15:

בקשה אנונימית: מסלול זה נקבע לתקופת נסיון של שנה, עד ליום 7.9.2015. שבמסגרתו תוגש בקשה אנונימית לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים. לאחר שתאושר הבקשה היא תופנה לגורם האזרחי הרלוונטי לבירור חבות המס הנובעת ממנה.

מסלול מקוצר: מסלול זה יחול במקרים בהם סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪.

במסגרת הוראת השעה נקבעו תנאים לאישור הבקשה.

אנו מציעים לכל מי שיש לו ספק לגבי חוסר דיווחים נאותים (חשבונות בנק בחו"ל, חברות זרות, אי עשיית תיאומי מס, אי דיווח על הכנסות משכירות וכו') לשקול הנושא בכובד ראש היות ולא סביר שיתאפשר "מבצע" כזה שוב וכן לא יתאפשר הליך גילוי מרצון לאחר שרשות המיסים כבר קיבלה נתונים ממקור אחר.

 

משרדנו עומד לרשותכם במתן הסברים נוספים.

 

ב. פנסיית חובה

נזכירכם שבשנת 2014 עודכנו שיעורי ההפקדות לפנסיית חובה, והועמדו על 5.5% גמל עובד, 6% גמל מעביד ו-6% פיצויים. משרדנו ממליץ לבחון באופן מקיף את נושא ביטוחי המנהלים לעובדים הן מבחינת עמידה בכללי החוק הזה והן על מנת לוודא שלא משולמים סכומים עודפים לחברות הביטוח. כזכור לכם, חלק מחברות הביטוח יודעות להיות נחמדות רק כשהן צריכות אותנו…

 

ג. העלאת שכר מינימום

ביום 25.1.2015 פורסמה הוראת שעה בדבר העלאת שכר מינימום, באופן מדורג, כדלקמן:

  1. מיום 1.4.2015 ועד ליום 31.3.2016 יהיה שכר המינימום בגובה 4,650 ₪.
  2. מיום 1.4.2016 ועד ליום 31.3.2016 יהיה שכר המינימום בגובה 4,650 ₪  או 47.5% מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1.4.2006, הגבוה מביניהם.
  3. מיום 1.7.2016 ועד ליום 31.12.2016 יהיה שכר המינימום הסכום האמור בסעיף 2 לעיל או 4,825 ₪, הגבוה מביניהם.
  4. מיום 1.1.2017 ועד לתום תוקפו של החוק יעמוד שכר המינימום על 5,000 ש"ח.

 

 ד. העברת תשלומים בגין עובדים במועד לקופ"ג וקרה"ש

ביום 23.11.2014 נכנסו לתוקף חלק מסעיפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופ"ג) ותשלומים לקופ"ג התשע"ד -2014

בסעיפים שנכנסו לתוקף נקבעו בין השאר ההוראות :

        1.       תשלומים לקופ"ג ולקרן השתלמות יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:

          א.      שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד או

          ב.      חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד

כלומר יש להעביר את התשלום לקופות לא יאוחר מה – 15 לחודש !

בנוסף – נקבע כי תשלומים אשר לא יועברו במועד ישלם המעסיק לקופה החל מה – 16 לחודש ריבית פיגורים (ריבית החשכ"ל), לרבות ריבית שנצברה בשל חוב ריבית (שיעור ריבית הפיגורים היום הינו 6.25%– שנתי)

עוד קובעות התקנות כי חובתה של החברה לפעול לגביית תשלומי ריבית פיגורים

יש לשקול לבצע את ההפקדה לעובדים באמצעות העברה בנקאית או מסב מעסיקים בתיאום עם הקופה או הקרן. לאור המצב שנוצר יש להטיל ספק ביעילות מערכת הדואר לעניין הגעת המסמכים ליעדם במועדם , לרבות שביתות אפשריות ועיכובים רלוונטיים.

 

אנו ממליצים לשקול נושא זה בכובד ראש ובמידת האפשר לבצע את התשלומים באופן ישיר,  לרבות באמצעות העברות בנקאיות, תוך קבלת הדוחות לתשלום ממשרדנו. כאמור בסעיף ב' חברות הביטוח לא תמיד נחמדות.

 

ה. יום הבחירות לעניין השכר

בהתאם לסעיף 10 לחוק יסוד הכנסת – יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים, כפי שתקבע ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בסמוך ליום הבחירות, יפעלו כסדרם. אין איסור בחוק על העסקתם של עובדים ביום הבחירות מרצונם. לפיכך, ניתן להעסיק ביום הבחירות עובדים אשר הסכימו לכך.

סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק הבחירות") קובע, כי עובד שעבד אצל מעסיקו 14 ימים רצופים לפחות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים) סמוך ליום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות.

עניין עובד חודשי, שכרו של העובד לא יפגע בשל יום הבחירות (בזהה לחודשים בהם נפלו החגים). במידה ומדובר בעובד יומי או שעתי, יקבל העובד שכר עבור יום השבתון כאילו ועבד ביום זה.

 

  
מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע כלכלי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.