חוזר 5 2015: הורדת שיעור מס ערך מוסף

הממשלה אישרה הורדת שיעור המע"מ החל מ-1 באוקטובר 2015, מ- 18% ל-17%.

ככלל – חיוב המס בשיעור של 17% יחול על כל עסקה שמועד החיוב בגינה יחול החל מ- 1.10.2015.

לכן – יש לאתר את מועד החיוב במס הרלוונטי לעיסקה.

להלן הבהרות:

  • מכירות טובין – לגבי מכירות שנמסרו לקונה לפני ה-1.10.15 תחוייב העיסקה בשיעור של 18% והחל מיום ה-1.10.15 – העסקה תחוייב בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה לפני מועד זה.

           המלצתנו לסוחרים שבינינו היא לשקול מסירת הטובין אחרי יום 1.10.15.

  • מתן שירותים על בסיס מזומן – כל סכום שישולם מיום ה-1.10.15 יחוייב במע"מ בשיעור של 17%. סכומים שישולמו לפני מועד זה – יחוייבו בשיעור 18%.

           המלצתנו הינה לשקול לבקש מהחייבים לדחות את תשלום חובם לאחר יום 1.10.15.

  • מתן שירותים שלא על בסיס מזומן – שירות חד פעמי שניתן לפני 1.10.15, יחוייב ב-18% גם אם התמורה תשולם לאחר מועד זה. שירות שניתן לאחר מועד זה – יחוייב בשיעור של 17%.
  • יבוא טובין – מועד החיוב במס יחול עם פדייתם מהמכס וטובין שישוחררו ממנו החל מיום 1.10.2015 ואילך – יחול עליהם מס בשיעור של 17%.
  • הודעת זיכוי – הודעת זיכוי באה לתקן ו/או לבטל חיוב במע"מ שהוטל בעבר. ואם הינה מתקנת חיוב בשיעור של 18%, יהיה כך גם הזיכוי (גם אם ניתן לאחר 1.10.15).
  • שונות – בהתאם לסעיף 6 לחוק מע"מ – רשאי עוסק לדרוש מהקונה לשלם את סכום המע"מ אשר התווסף לעיסקה כתוצאה משינוי שיעור המס, אלא אם נקבע אחרת.
  • קישור להוראת הביצוע http://www.capitax.co.il/Attachments/24092015.pdf

 

לא לשכוח: יש לעדכן את תוכנות המחשב בהתאם לשינוי המע"מ!

  


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.