חוזר 2 2017: הוראת דיבידנד, חברת ארנק ופנסיה לעצמאים

עם תחילת שנת 2017, להלן מספר שינויי חקיקה חשובים שכדאי להתחשב עליהם.

 

1. הוראת דיבידנד

בהמשך למאמר שכתבנו בחוזר 3 2016, הוראת השעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי, התפרסמה ב-02.01.2017. הוראת השעה קובעת שלתקופה שעד ל- 30.09.2017, יחול שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד לבעל מניות מהותי (במקום  33% או 30%). זאת בתנאים מסויימים, לרבות:

 

  • מקור הדיבידנד ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.16.
  • סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות בכל אחת מן השנים 2017-2019, למעט מדיבידנד, לא יפחת מממוצע הכנסותיו בשנים 2015-2016, למעט מדיבידנד.
  • הדיבידנד המוטב לא ימוסה במס יסף.
  • בעלי מניות המבקשים ליישם את הוראת השעה נדרשים לדווח עליו בטפסים מתאימים.

 

 

2. חברת ארנק

בהמשך לנאמר בחוזר 3 2016, נבקש להוסיף שבמקרים מסויימים בהם החברה מדווחת כחברת ארנק, ההכנסה מחברה זו תוגדר כמשכורת ובמקרה כזה ההוצאות שהתבקשו במשך השנים עלולות שלא להיות מותרות בניכוי.

 

 

3. פנסיה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים נכנס לתוקף החל מינואר 2017, ולפיו גם עצמאים מחוייבים להפריש לפנסיה. החוק חל על עצמאים מעל חצי שנה בגילאי 21-60 (לא חל על עצמאי שחצה את גיל 55 לפני 01.01.2017), בעלי הכנסה העולה על מחצית השכר הממוצע במשק (מעל 4,732 ₪ ב-2016).

סכום ההפקדה החודשי לבעלי הכנסה עד חצי השכר הממוצע במשק יעמוד על – 4.45%.

סכום ההפקדה החודשי לבעלי הכנסה גבוהה מחצי השכר הממוצע במשק ונמוכה מהשכר ממוצע במשק יעמוד על – 12.55%.

שיעור דמי ביטוח לאומי לבעלי הכנסה עד 60% מהשכר הממוצע במשק יופחתו ל-2.87% (במקום 6.72%).

שיעור דמי ביטוח לאומי לבעלי הכנסה מעל 60% מהשכר הממוצע במשק יעלו ל-12.85% (במקום 11.23%).

 

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.