חוזר 5 2017: היערכות לסוף שנת המס 2017

לקראת תום שנת המס, מומלץ לדעת שעד סוף השנה (31.12.2017) ניתן להפקיד לקופות גמל, ביטוחי חיים, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות כאשר על חלק מהפקדות אלה ניתן לקבל החזרי מס!

החזרי המס מתבטאים בניכוי מההכנסה (הוצאה המפחיתה את נטל המס) ובזיכוי מס (הפחתה ישירה מהמס לתשלום).

להלן נתונים לגבי הטבות המס לשנת 2017 בחיסכון באפיקים השונים:

קרן השתלמות

תקרת ההכנסה הקובעת  עבור עצמאי                                            260,000 ₪ שנתי

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס                      18,240 ₪ שנתי

משכורת מירבית לשכיר/בעל שליטה שההפרשה בגינה פטורה ממס      15,712 ₪ לחודש

קופת גמל / קרן פנסיה

תקרת ההכנסה הקובעת  עבור עצמאי                                            206,400 ₪ שנתי

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס                      34,056 ₪ שנתי

עצמאי יכול לבחור להפקיד מעבר להפקדה המינימלית (ר' חוזר 6) ולזכות להטבות מס עד 16.5% מהכנסתו השנתית (לאחר ניכוי הוצאות מוכרות), לפי בחירתו:

1. ניכוי לפי מס שולי – עד 11% מהכנסתו השנתית או 11,352 ש"ח, לפי הנמוך.

2. זיכוי לפי 35% מס – עד 5.5% מהכנסתו השנתית, בכפוף לגובה ההפקדה. (עד 5% אם משלם 3.5% לאובדן כושר עבודה).

 

 שונות

אנו ממליצים לעצמאים לשלם למוסד לביטוח לאומי, עד 31.12.2017 גם את מקדמת 12.2017, כך שהיא תיכלל בתוך ניכויי המס של שנת המס 2017!

נישום במס הכנסה זכאי לפטור מדורג מהריבית כפי שמפורט להלן:

  • תשלום עד תום החודש הראשון שלאחר שנת המס- פטור מלא מריבית והפרשי הצמדה.
  • תשלום במהלך החודש השני שלאחר שנת המס- פטור ממחצית הריבית והפרשי ההצמדה.
  • תשלום במהלך החודש השלישי שלאחר שנת המס- פטור מרבע הריבית והפרשי הצמדה.

נישום שביקש להקטין את המקדמות שנקבעו לו, ובסוף השנה מתברר שהקטנת המקדמות לא הייתה מוצדקת, יחוייב בריבית והפרשי הצמדה ממחצית שנת המס ועד התשלום בפועל.

 

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.