חוזר 5 2018: היערכות לסוף שנת המס 2018

לקראת תום שנת המס, מומלץ לדעת שעד סוף השנה (31.12.2018) ניתן להפקיד לקופות גמל, ביטוחי חיים, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות כאשר על חלק מהפקדות אלה ניתן לקבל החזרי מס!

החזרי המס מתבטאים בניכוי מההכנסה (הוצאה המפחיתה את נטל המס) ובזיכוי מס (הפחתה ישירה מהמס לתשלום).

להלן נתונים לגבי הטבות המס לשנת 2018 בחיסכון באפיקים השונים:

קרן השתלמות

תקרת ההכנסה הקובעת  עבור עצמאי                                            261,000 ₪ שנתי

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס                      11,745 ₪ שנתי

משכורת מירבית לשכיר/בעל שליטה שההפרשה בגינה פטורה ממס      15,712 ₪ לחודש

דוגמה לעצמאי: הכנסות שנתיות- 120,000 ש"ח, הוצאות שנתיות 40,000 ש"ח. דהיינו- רווח (הכנסה קובעת) – 80,000 ש"ח.

                      הטבת המס המכסימלית הינה בהפקדת 4.5% מרווח זה – 3,600 ש"ח. סכום זה ייחשב כהוצאה מוכרת.

                     הפקדה מעבר לכך טובה לצרכי חסכון אך אינה תורמת לצרכי מס.

קופת גמל / קרן פנסיה

תקרת ההכנסה הקובעת  עבור עצמאי                                            208,800 ₪ שנתי

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס                      34,452 ₪ שנתי

 

אנו מזכירים לעצמאים שישנה חובה לחסוך לפנסיה. ר' חוזר קודם בנושא. 

 

 שונות

אנו ממליצים לעצמאים לשלם למוסד לביטוח לאומי, עד 31.12.2018 גם את מקדמת 12.2018, כך שהיא תיכלל בתוך ניכויי המס של שנת המס 2018!

נישום במס הכנסה זכאי לפטור מדורג מהריבית כפי שמפורט להלן:

  • תשלום עד תום החודש הראשון שלאחר שנת המס- פטור מלא מריבית והפרשי הצמדה.
  • תשלום במהלך החודש השני שלאחר שנת המס- פטור ממחצית הריבית והפרשי ההצמדה.
  • תשלום במהלך החודש השלישי שלאחר שנת המס- פטור מרבע הריבית והפרשי הצמדה.

 

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.