חוזר סוף שנת 2021

מענק עבודה

שימו לב שבימים הקרובים מסתיימת האפשרות לקבל מענק עבודה לשנת 2020.  הקריטריונים לקבלת מענק:

 • עצמאי/ת, שכיר/ה או עוזר/ת בית מגיל 23 עם ילדים או מגיל 55 בלי ילדים. גובה המענק תלוי בפרמטרים של ההכנסות, מספר חודשי העבודה ומספר הילדים. ר' מידע בדבר דרך החישוב.
 • עובדים שכירים שקיבלו שכר מחברה בבעלותם או ממעסיק שהוא קרוב משפחה אינם זכאים למענק אך יתכן ויהיו זכאים ל-62% מהסכום שהיה מוענק לו עבור החודשים 4-12.20. 
 • זכאי למענק מי שאין ברשותו מלבד דירת מגורים אחת יותר מ-50% מזכות אחרת במקרקעין.
 • זכאי למענק מי שהגיש דוח כספי לרשויות במועד.
 • המלצתנו למי שסבור שיתכן והוא זכאי למענק להיכנס לסימולטור או להיעזר במשרדנו.

המלצות לבעלי עסקים לסוף השנה

כמידי שנה, ועל מנת להפחית את נטל המס, יש לשים לב:

 • מומלץ לדעת שעד סוף השנה (31.12.2021) ניתן להפקיד לקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות השתלמות כאשר על חלק מהפקדות אלה ניתן לקבל החזרי מס!

קרן השתלמות-

תקרת ההכנסה הקובעת עבור עצמאי :    265,000 ₪ שנתי.

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס : 11,835 ₪ שנתי. לצורך פטור ממס רווח הון- 18,480 ש"ח. 

משכורת מרבית לשכיר/בעל שליטה שההפרשה בגינה פטורה ממס : 15,712 ₪ לחודש.

קרן פנסיה/ קופת גמל

תקרת ההכנסה הקובעת  עבור עצמאי : 211,200 ₪ שנתי.

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס : 34,452 ₪ שנתי.

דוגמאות- ר' חוזר סוף שנת 2020.

אנו מזכירים לעצמאים, שהחל משנת 2017 ישנה חובה לחסוך לפנסיה. ר' מאמר קודם בנושא.

שונות

 • קיים מכשיר חסכון חדש יחסית שהוא קופת גמל להשקעה שלפיו ניתן להפקיד עד 70 אלף ש"ח בשנה כחיסכון למשפחה או לילדים והסכום יהיה פטור ממס אחרי גיל 60. 
 • אנו ממליצים לעצמאים לשלם למוסד לביטוח לאומי, עד 31.12.2021 גם את מקדמת 12.2021, כך שהיא תיכלל בתוך ניכויי המס של שנת המס 2021!
 • אנו ממליצים לנישומים המדווחים על בסיס מזומן לשקול לתזמן את הכנסותיהם סמוך לתאריך 31.12.20, בהתאם למס הצפוי.
 • יש לשקול לממש ניירות ערך המגלמים רווח במידה וקיים הפסד הון ולהיפך. 
 • בהמשך לחוזר הקודם ולתיקון החקיקה משנת 2021, נמליץ שבעלי שליטה שמשכו מעל 100,000 ש"ח, להשיב חוב זה לחברה, או לשלם מס עבורם לפני תום שנת 2021.